WOLONTARIAT

WOLONTARIAT
Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to bezpłatne, dobrowolne,
świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-
koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Młodzież szkolna potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom.

Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:
➢ dużo optymizmu i chęci do działania,
➢ motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
➢ umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
➢ odwaga i brak barier psychicznych,
➢ odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

W naszej szkole mamy dwie formy działalności wolontariatu. Młodzież dobrowolnie i bezpłatnie wykonuje animacje czasu wolnego mieszkańców Senior Residence Dom Pomocy Społecznej w Katowicach. Ustalone zostało, ze świadczenie wolontariatu odbywać się będzie w ilości nie mniejszej niż 2 godziny miesięcznie. Oprócz tego od września 2019 jest jeszcze jedna z form wolontariatu tzw. pomoc koleżeńska. Uczniowie z klas VIII lub VII pomagają w nauce młodszym koleżankom i kolegom z klas IV, V i VI Pomoc ta polega przede wszystkim w pomocy przy odrabianiu zadań domowych oraz wytłumaczeniu trudnych treści materiału. Tutaj młodzież świadczy pomoc raz w tygodniu. Nawet po przejściu na naukę zdalną, młodzież nie zrezygnowała z pomocy młodszym i łączyła się przez Internet i pomaga w tłumaczeniu. Organizujemy również różne akcje jak np. „Kartka dla seniora”. Przez pandemię wstrzymane są na razie wizyty w Senior Residenc. Na początku każdego roku szkolnego organizowane jest spotkanie osób, które chcą działać w wolontariacie. Po systematycznej działalności przez cały rok szkolny uczeń otrzymuje zaświadczenie oraz wpis na świadectwie. Można także świadczyć pomoc w innych miejscach, ale na koniec roku szkolnego musi przedstawić zaświadczenie.