STOŁÓWKA


ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW PŁATNOŚCI I ROZLICZENIAZASADY PŁACENIA PRZELEWEM ZA OBIADY


1. Rodzic zobowiązany jest dokonać opłaty za jeden miesiąc z góry przelewem na konto bankowe, w terminie od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.

Brak wpłaty może skutkować wstrzymaniem posiłków.

W razie sytuacji braku opłaty za posiłki, szkoła ma prawo wykreślić ucznia z listy obiadowej.

Dyrektor lub intendent w sytuacji braku wpływu na konto w podanym terminie, będzie prosił o przedstawienie potwierdzenia wpłaty lub przelewu.

2. Zwrot należności za posiłki dotyczy uczniów, których zgłoszona intendentce w pierwszym dniu nieobecność wynosi powyżej trzech dni roboczych.
Nadpłatę za posiłki niewykorzystane, rodzic odlicza podczas dokonywania płatności w kolejnym miesiącu .

W przypadku uczniów rezygnujących z wyżywienia , nadpłata zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez rodzica, w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

 

3. Nieobecności na posiłkach należy zgłaszać telefonicznie u intendenta (Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu lub poprzez dziennik elektroniczny (informację kierujemy do intendenta )

4. Informacja o kwocie do zapłaty za pełny kolejny miesiąc będzie podana na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej pod koniec bieżącego miesiąca.

5. Osoby, które korzystają z posiłków w wybrane dni tygodnia, np. czwartki i piątki, powinny w tytule przelewu każdorazowo wpisać jakich dni wpłata dotyczy.

 

6. Dzieci wpisane raz na listę obiadową są uwzględniane na liście na kolejny miesiąc w roku szkolnym, dlatego też w przypadku rezygnacji, należy tę informację przekazać intendentce z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Ta sama zasada dotyczy dziecka, które nie będzie korzystało z wyżywienia od początku miesiąca , tylko od drugiego tygodnia, np. z powodu choroby.

Intendentka planuje zakup produktów żywnościowych na podstawie stanu z poprzedniego miesiąca.

Rodzic opłaca zaplanowane posiłki; przy braku zgłoszenia o nieobecności lub jej kontynuacji, pokrywa całą kwotę.Płacąc przelewem zainteresowany wpisuje:
W rubryce „ODBIORCA: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 22
40-648 Katowice, ul Łętowskiego 18
W rubryce „TYTUŁ” rodzic/opiekun powinien dokładnie opisywać tytuł wpłaty.
Należy wpisać: nazwę placówki , nazwisko i imię oraz klasę ucznia, ewentualnie dni wybrane w danym miesiącu. (W razie wątpliwości, co do liczby dni należy kontaktować się z intendentem).

Przykład : ZSP 22 , Kowalski Jan, kl. 1a, obiady wrzesień 2023

Koszt posiłku wynosi odpowiednio :

6 zł dla ucznia (opłata obejmuje obiad : zupa + drugie danie),

10 zł dla dziecka z oddziału przedszkolnego ( opłata obejmuje śniadanie + dwudaniowy obiad + podwieczorek )

Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice i pracownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem .


Dowód wpłaty należy przechowywać w celu weryfikacji ewentualnych nieporozumień.
Jeżeli zdarzy się wpłacić inną kwotę niż podan
a, należy wysłać wyjaśnienie na adres mailowy : intendentsp27@onet.eu wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Nr konta
bankowego do dokonywania wpłat za posiłki :
79 1020 2313 0000 3502 1113 4212
Kontakt z intendentką w godzinach
8:00-14:00
adres e-mail: intendent
sp27@onet.eu
tel. (32)
202-81-88 wew. 22