KARTA ROWEROWA

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu są następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

4. Ustawa z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

§ 1.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

1. Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym do kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną, UTO ( urządzenie transportu osobistego) dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

2. Do egzaminu na kartę rowerową może przystąpić każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach, który nie później niż w dniu egzaminu ukończył 10 lat.

3. Egzamin na kartę rowerową odbywa się w dwóch sesjach – I sesja wrzesień/październik, II sesja maj w danym roku szkolnym.

4. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy IV na zajęciach wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu – technika.

5. W każdej sesji egzaminacyjnej odbywa się dodatkowe szkolenie w zakresie przepisów ruchu drogowego w wymiarze 2 godzin zegarowych.

6. Uczeń ma obowiązek złożyć w wyznaczonym terminie – termin zostanie wyznaczony w czasie dodatkowego szkolenia – wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są podpisy rodziców i wychowawcy na arkuszu zaliczeń ucznia.

8. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

9. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy uczestniczyli w szkolnych zajęciach przygotowujących do uzyskania karty rowerowej.

10. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową odbywają się na lekcjach techniki w klasie IV szkoły podstawowej.

2. Zajęcia prowadzi nauczyciel techniki podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego.

3. W każdej sesji egzaminacyjnej odbywa się dodatkowe szkolenie z aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego w wymiarze 2 godzin zegarowych.

4. Do egzaminu z praktycznej jazdy na rowerze uczniowie przygotowują się indywidualnie ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami.

5. Każdy uczeń może uzyskać pomoc i porady dotyczące teoretycznej i praktycznej jazdy na rowerze od nauczyciela techniki lub nauczyciela przeprowadzającego egzamin na kartę rowerową.

§ 3.

Organizacja i przebieg egzaminu

1. Egzamin organizuje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach.

2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu oraz nauczyciela przeprowadzającego egzamin na kartę rowerową.

3. Nauczyciele przygotowujący i przeprowadzający egzamin na kartę rowerową posiadają specjalistyczne przeszkolenie w zakresie przepisów ruchu drogowego.

4. Podczas egzaminu teoretycznego nikt oprócz uczniów nie może przebywać w miejscu egzaminowania.

5. W czasie egzaminu praktycznego w wyznaczonym miejscu mogą przebywać rodzice uczniów lub ich prawni opiekunowie.

6. Wyniki uczniów z poszczególnych etapów egzaminu zapisywane są w „Arkuszu zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.”

§ 4.

Egzamin teoretyczny

 1. Egzamin teoretyczny składa się z 25 zamkniętych pytań z trzema możliwymi odpowiedziami do wyboru, gdzie tylko jedna jest prawidłowa.

 2. Za każde pytanie można uzyskać 1 punkt.

 1. Nieudzielenie odpowiedzi w danym zadaniu, bądź zaznaczenie dwóch lub więcej odpowiedzi traktowane jest jako błąd – odpowiedzi przypisuje się 0 punktów.

 2. Czas przeznaczony na egzamin to 25 minut.

 3. Zaliczenie egzaminu możliwe jest po uzyskaniu co najmniej 20 punktów, czyli 80% poprawnych odpowiedzi.

 4. Na egzamin składają się treści z zakresu: ogólnych przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów; znaki drogowe; przecinanie się kierunków jazdy; obowiązkowe wyposażenie roweru; udzielanie pierwszej pomocy i pozostałe zagadnienia z podstawy programowej techniki w ramach działu wychowanie komunikacyjne oraz rozporządzenia w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

 5. Zdany egzamin teoretyczny dopuszcza do odbycia egzaminu praktycznego.

 6. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym przez dyrektora terminie i miejscu.

§ 5.

Egzamin z praktycznej jazdy na rowerze

 1. Na egzaminie praktycznym sprawdzane są następujące zagadnienia: wsiadanie na rower, jazda prosto, zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu, jazda po łuku, sygnalizowanie zamiaru skrętu, jazda po tzw. „ósemce” oraz przejazd przez „miasteczko rowerowe” znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach.

 2. Do egzaminu wymagane jest posiadanie własnego roweru jednośladowego.

 3. Rower musi być sprawny i posiadać obowiązkowe wyposażenie.

 4. Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie zapewniają mu kask ochronny rowerowy.

 5. Czas przeznaczony na egzamin to 10 minut dla każdego ucznia.

 6. Egzamin praktyczny zostaje zaliczony przy wykonaniu prawidłowo co najmniej 90% manewrów i niestwarzaniu zagrożenia dla ruchu drogowego.

§ 6.

Wydanie karty rowerowej

 1. Po uzyskaniu zaliczenia części teoretycznej i praktycznej egzaminu, uczeń otrzymuje kartę rowerową.

 2. Dyrektor szkoły wydaje kartę rowerową nieodpłatnie.

 3. Karty rowerowe będą dostępne do odbioru przez uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów w sekretariacie szkoły za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§ 7.

Wejście w życie procedury

 1. Procedura ubiegania się o uzyskanie karty rowerowej wchodzi w życie z dniem 01 września 2021r.