ŚWIETLICA

Procedura pracy świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 27

 1. prof. Wł. Szafera w Katowicach

sporządzona na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN

obowiązująca od 1 września 2020 r.

Organizacja opieki uczniów w świetlicy szkolnej.

 1. Z opieki świetlicowej mogą korzystać jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka, które do tego czasu będzie przebywało w izolatce.
 4. Świetlica szkolna czynna jest w godz.6.00 – 17.00.
 5. Wychowawcy świetlicy wraz z uczniami przebywają w wyznaczonej, regularnie wietrzonej sali.
 6. Do grupy przyporządkowani są ci sami uczniowie.
 7. Zajęcia organizowane są w sposób minimalizujący kontakt poszczególnych grup, a w czasie zajęć ograniczone są aktywności wymagające nadmiernego kontaktu uczniów.
 8. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów, posiadać niezbędne do zajęć przybory i powinien być zaopatrzony w wystarczające ilości jedzenia i picia. 15. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów.
 9. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów, nie pożyczają sobie ich i nie zamieniają się zabawkami.
 10. Uczeń po przyjściu do świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zasad bezpieczeństwa i higieny, korzystania ze zbiorów i sprzętu świetlicy zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosowania się do zaleceń wychowawcy.
 11. Po zgłoszeniu do świetlicy, każdorazowo po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami oraz po powrocie z podwórka uczniowie zobowiązani są do mycia rąk zgodnie z wytycznymi.
 12. Pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt sportowy uczniom wydaje wychowawca.
 13. . W czasie zajęć należy wykorzystywać jedynie pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt sportowy nadający się do dezynfekcji.
 14. Uczniowie zobowiązani są do odkładania pomocy, zabawek i sprzętu sportowego w wyznaczone do tego miejsca, które mogą zostać wykorzystane dopiero po ich dezynfekcji lub czyszczeniu.
 15. Środki do dezynfekcji znajdują się pod nadzorem nauczyciela.
 16. Uczniowie klas I-III spożywają obiad w ramach zajęć świetlicowych zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem zasad obowiązujących na jadalni szkolnej
 • I zmiana -12.00-12:20
 • II zmiana -13:00-13:25

 

Przyprowadzanie uczniów do świetlicy szkolnej.

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – stosować środki ochronne: osłona ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki;
  • opiekunowie powinni ograniczyć czas przebywania w szkole.
 2. Uczniowie i ich opiekunowie zobowiązani są do korzystania jedynie z wyznaczonych i opisanych dla nich wejść do szkoły.
 3. Szkoła przyjmuje uczniów w godzinach rozpoczęcia pracy świetlicy szkolnej, czyli od godz. 6:00. Zajęcia poranne w świetlicy dla uczniów klas od godz. 6:00 do 7:40, dla uczniów oddziałów „0” od godziny 6:00 do 7:55.
 4. Uczniowie zgłaszają się do świetlicy porannej w godzinach 6:00 – 7:30 ,pod nadzorem opiekuna, po zmianie obuwia oraz zdjęciu nakrycia wierzchniego w wyznaczonych do tego miejscach. Uczeń znajduję się pod opieką wychowawcy świetlicy od momentu zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy i zanotowania jego obecności.
 5. W godzinach porannych od godziny 7:30 opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.

 

Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej

 1. Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców/prawnych opiekunów lub pisemnie przez nich upoważnione osoby, najpóźniej do godziny 17:00.
 2. W czasie przerw międzylekcyjnych opiekunowie nie mogą wchodzić do szkoły, prosimy o dostosowanie pory odbioru dzieci. Godziny przerw międzylekcyjnych:
 • 11:30-11:45,
 • 12:30-12:50,
 • 13:35-13:50,
 • 14:35-14:40,
 • 15:25-15:30.
 1. Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej odbywa się z zachowaniem analogicznych zasad jak w przypadku odprowadzania dzieci do świetlicy porannej:
  • 1 opiekun po dziecko/dzieci;
  • zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły min. 1,5 m;
  • opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki;
  • opiekunowie powinni ograniczyć czas przebywania w szkole do niezbędnego minimum.
 2. Opiekunowie w celu odebrania dziecka udają się bezpośrednio do sali, w której przebywa dziecko (zgodnie z harmonogramem dostępnym również przy wejściu do szkoły na galerii świetlicowej).
 3. Opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy z zachowaniem zasad dystansu społecznego nie wchodząc do sali, w której prowadzone są zajęcia.
 4. Nauczyciel wydaje ucznia po zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej tylko osobie uprawnionej, zgodnie z upoważnieniem w Karcie zapisu do świetlicy.
 5. Po przebraniu się uczeń i opiekun bezzwłocznie opuszają szkołę.

 

Na wypadek znalezienia się szkoły w strefie żółtej/czerwonej:

 1. Może zostać ograniczona liczba uczniów korzystających ze świetlicy z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisu dla dzieci pracowników służb mundurowych, pracowników medycznych i pracowników produkcji zgodnie z wytycznymi.

Załączniki do pobrania:

karta zapisu do świetlicy -oddziały zerowe

karta zapisu do świetlicy