ŚWIETLICA

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, której celem jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu do czasu wyjścia ucznia lub odebrania przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby przez nich upoważnionej; w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli szkoły (np. zajęcia z pedagogiem, psychologiem), nie uczęszczającym na religię lub inne zajęcia dydaktyczne.

Do korzystania ze świetlicy uprawnieni są w pierwszej kolejności uczniowie klas 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych, wymagający opieki ze względu na czas pracy rodziców, organizację dowozu, z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

 Świetlica szkolna czynna jest w godz.6.00 – 17.00 dla uczniów klas oraz osobno dla oddziałów przedszkolnych w godzinach 6:00-8:00 i 14:00-17:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

 ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY  2023/2024 W DNIACH 04 I 05 WRZEŚNIA 2023 ROKU         W CZASIE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO U WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY ORAZ W S. 016 (PRZYZIEMIE ZA SZATNIAMI).

 

KARTY ZAPISU SĄ DO POBRANIA  NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW/ŚWIETLICA ORAZ NA PORTIERNI, U WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY ORAZ W SALI 016 (PRZYZIEMIE ZA SZATNIAMI).
 
karta zapisu do świetlicy  – tutaj
zgoda na samodzielne wyjście  – tutaj
upoważnienie do odbioru – tutaj
zgoda na udział w zajęciach dodatkowych – tutaj
rezygnacja ze świetlicy – tutaj
 
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

w Szkole Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach

Opracowany na podstawie:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe, art. 105 (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach

§1. Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach.

 2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

 3. Do korzystania ze świetlicy uprawnione są w pierwszej kolejności dzieci, których oboje rodzice pracują, uczniowie klas 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych, wymagający opieki ze względu na czas pracy rodziców, organizację dowozu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 4. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.

§2. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, której celem jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu do czasu wyjścia ucznia lub odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnionej; w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli szkoły (np. zajęcia z pedagogiem, psychologiem), nieuczęszczającym na religię lub inne zajęcia dydaktyczne.

 2. Do zadań świetlicy należy:

 1. organizowanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej,

 2. wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, organizowanie gier i zabaw w świetlicy i na świeżym powietrzu mających na celu troskę o prawidłowy rozwój fizyczny,

 3. wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,

 4. prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

 5. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizowanie zajęć w tym zakresie,

 6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,

 7. prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,

 8. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w świetlicy.

§3. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

 2. Zapisy do świetlicy odbywają się poprzez wypełnienie Karty zapisu (załącznik 1) do świetlicy przez pierwsze dwa dni września (od rozpoczęcia roku szkolnego), w salach świetlicowych w godzinach pracy świetlicy.

 3. Uczniowie nie zapisani do świetlicy nie mogą z niej korzystać, wyjątkiem jest doraźne uczestnictwo uczniów w zajęciach świetlicowych wynikające z organizacji pracy szkoły. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy w czasie wybranych zajęć nieobowiązkowych, na które zgodnie z deklaracją nie uczęszczają, a nie są z nich zwolnieni, nie składają kart zapisu do świetlicy. Wówczas obecność dziecka powinna być odnotowana na liście obecności.

 4. Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje Dyrektor szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy podlegają kierownikowi świetlicy, a kierownik świetlicy podlega Dyrektorowi szkoły.

 5. Kierownik oraz nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z Dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami/opiekunami prawnymi.

 6. Nauczyciel – wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 7. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, prowadzone przez nauczycieli-wychowawców świetlicy lub wyznaczonych nauczycieli, odbywają się w grupach świetlicowych, według ustalonego rozkładu, na podstawie planu pracy świetlicy, według tematycznych haseł tygodnia, z uwzględnieniem zainteresowań dzieci.

 8. Zajęcia poranne i końcowe odbywają się w salach zbiorczych, osobno dla uczniów klas oraz dla oddziałów przedszkolnych.

 9. Po lekcjach obowiązuje przydział uczniów do grup świetlicowych, których liczebność nie powinna przekraczać 25 uczniów.

 10. Na początku roku szkolnego w grupach świetlicowych układany jest „Kontrakt” zawierający: zasady bezpiecznego, kulturalnego zachowania w świetlicy i na jadalni oraz zasady postępowania i zgodnego współdziałania.

 11. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniem od chwili zaznaczenia jego obecności na liście. Uczeń nie może oddalać się od grupy i nauczyciela-wychowawcy świetlicy w czasie wyjść grupowych (np. na jadalnię, boisko szkolne, przejść grupy do innych sal itp.).

 12. Uczniowie klas I-III, korzystający z obiadów w szkole, spożywają go w czasie wyjść grupowych na obiad z zachowaniem zasad obowiązujących na jadalni szkolnej w dwóch turach wg ustalonego harmonogramu:

 • I tura – 11.50-12:20 (klasy kończące w danym dniu po 4 lekcji, tj. o godz. 11:25)

 • II tura – 12:50-13:25 (klasy kończące w danym dniu po 5lekcji, tj. o godz. 12:20)

 1. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe, a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są niezwłocznie odbierać dziecko ze świetlicy.

 2. W świetlicy obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych przez wychowanków, za wyjątkiem wykorzystania urządzenia do zajęć lub kontaktu z rodzicami. W przypadku konieczności skorzystania z urządzenia mobilnego uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.

 3. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do świetlicy szkolnej wartościowych przedmiotów (telefonów komórkowych, MP3, PSP, zabawek itp.).

 4. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.

 5. Uczniowie korzystający ze świetlicy porannej zgłaszają się do niej po skorzystaniu z szatni pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

 6. Wejście do szkoły dla rodziców/prawnych opiekunów przyprowadzających uczniów do świetlicy porannej klas jest do godz. 7:30, po tej godzinie uczeń wchodzi do szkoły samodzielnie.

 7. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przyprowadzane są przez rodziców/prawnych opiekunów do godziny 8:00, wyznaczony pracownik szkoły pełniący dyżur przy wejściu dla oddziałów przedszkolnych odprowadza dziecko do sali.

 8. Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców/prawnych opiekunów lub pisemnie przez nich upoważnione osoby (w Karcie zapisu lub pisemnym upoważnieniu – załącznik 3), najpóźniej do godziny 17:00, z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie szkoły.

 9. Osobiście można odebrać ucznia ze świetlicy, wchodząc na teren szkoły od godziny 13:50.

 10. Osoba upoważniona do obioru ucznia, który nie ukończył 7 roku życia, musi mieć ukończone 10 lat.

 11. Opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po jego odebraniu ze świetlicy.

 12. Osoba zamierzająca odebrać ucznia ze świetlicy, szczególnie po raz pierwszy, powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i na prośbę wychowawców świetlicy okazać go celem potwierdzenia jej tożsamości i weryfikacji upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy.

 13. Uczeń, który ukończył 7 lat może samodzielnie opuścić świetlicę tylko na podstawie informacji zawartych w Karcie zapisu do świetlicy lub pisemnym oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego. Pisemne oświadczenie powinno zawierać następujące informacje: imię nazwisko ucznia, klasa, godzina wyjścia oraz data lub okres, którego dotyczy zgoda, zapis o przejęciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu świetlicy, podpis rodzica/opiekuna prawnego i datę (wg wzoru – załącznik 2.). Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę nie wcześniej niż o zadeklarowanej przez rodzica/opiekuna prawnego godzinie.

 14. Samodzielne wyjście ucznia ze świetlicy możliwe jest między godziną 12:20 a 12:45 lub 13:30 a 13:50 (wtedy dziecko znajduje się pod opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela dyżurującego na korytarzu). W tych godzinach dziecko opuszcza szkołę i udaje się do domu lub osoba upoważniona czeka na nie pod szkołą. Wyjście ucznia po godzinie 13:50 zgodnie z deklaracją rodzica/prawnego opiekuna.

 15. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione, które ukończyły co najmniej 10 lat. Osoby uprawnione do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego zgłaszają ten fakt wyznaczonemu pracownikowi szkoły dyżurującemu przy wejściu dla oddziału przedszkolnego okazując dokument potwierdzający tożsamość.

 16. Uczeń wychodzący ze świetlicy zobligowany jest do poinformowania wychowawcy celem odnotowania wyjścia samodzielnego lub zgłoszenia kto je odbiera.

 17. Uczeń, który został odebrany ze świetlicy szkolnej nie może być powtórnie przyjęty w tym samym dniu

 18. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian w zakresie odbioru dziecka do wychowawcy świetlicy w formie pisemnej.

 19. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe w czasie zajęć świetlicowych są przekazywane wyłącznie osobom prowadzącym dane zajęcia na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych. Pisemne oświadczenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, klasę, rodzaj zajęć oraz imię i nazwisko upoważnionej do odbioru osoby, godzinę i dzień odbywania się zajęć, okres obowiązywania zgody, datę, podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz zapis o przejęciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka po jego odebraniu ze świetlicy przez osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe do ewentualnego powrotu dziecka na świetlicę (zgodnie ze wzorem – załącznik 4.).

 20. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym, a informacje takie przekazane nauczycielowi – wychowawcy świetlicy.

 21. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy. W przypadku, gdy do godziny 17:00 nie odbiorą oni dziecka ze świetlicy, wychowawca podejmuje próbę kontaktu z nimi (lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka ze świetlicy) telefonicznie celem ustalenia jak najszybszego czasu odbioru dziecka. W przypadku braku kontaktu z opiekunami, wychowawca powiadamia kierownika świetlicy, który informuje o sytuacji Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję. Wychowawca sporządza notatkę służbową na temat zdarzenia i podjętych działań.

 22. Wychowawca/nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że jest ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, i zachodzi podejrzenie że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji wychowawca ma prawo niezwłoczne wezwać do szkoły drugiego opiekuna lub osobę upoważnioną, a jeśli jest to niemożliwe – zgłasza zajście kierownikowi świetlicy, który informuje Dyrektora szkoły, który ma prawo powiadomić Policję. Wychowawca sporządza notatkę służbową na temat zdarzenia i podjętych działań.

§4. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

 1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki,

 2. życzliwego traktowania,

 3. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

 4. opieki wychowawczej,

 5. poszanowania godności osobistej,

 6. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 1. Uczeń jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania Regulaminu świetlicy i Kontraktu grupowego, a także procedur regulujących pracę szkoły,

 2. zgłoszenia się do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu lekcji. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej w czasie zajęć, na które nie uczęszczają zobowiązani są zgłosić się do świetlicy. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka, które po skończonych lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej, a przebywa na terenie szkoły,

 3. zgłaszania wychowawcy każdorazowej potrzeby wyjścia ze świetlicy (nawet krótkotrwałej) oraz powrotu,

 4. przestrzegania zasad współżycia w grupie,

 5. współpracy w procesie wychowania,

 6. pomagania słabszym,

 7. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,

 8. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§5 Prawa i obowiązki rodzica

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do świetlicy mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu w świetlicy ich dziecka w czasie bieżącej współpracy z wychowawcami świetlicy (poprzez osobisty kontakt w czasie odbioru dziecka, poprzez zeszyt korespondencji ucznia lub dziennik elektroniczny).

 2. Każda zmiana decyzji rodziców, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.

 3. W przypadku celowego niszczenia przez ucznia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

 4. Zaznajomienie się z Regulaminem świetlicy rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem w Karcie Zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

§6 Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy oraz załączniki.

 2. Roczny plan pracy świetlicy.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć.

 4. Ramowy rozkład dnia.

 5. Dziennik zajęć świetlicy, wykaz frekwencji uczniów nieuczęszczających na wybrane zajęcia oraz zbiorcze listy obecności.

 6. Karty zapisu.

§7Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w świetlicy szkolnej, na stronie internetowej szkoły, w bibliotece oraz sekretariacie.

 2. Wychowawcy zapoznają wychowanków z regulaminem świetlicy podczas zajęć,  na początku każdego roku szkolnego.

 3. Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Aktualizacja regulaminu świetlicy szkolnej dokonuje się po każdej zmianie przepisów związanych z jej organizacją i funkcjonowaniem w szkole oraz po wprowadzeniu zmian w statucie szkoły w zakresie dotyczącym realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 5. Wszystkie dane osobowe dziecka, opiekunów i osób uprawnionych do odbioru dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka, podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w karcie zapisu do świetlicy oraz upoważnieniach i oświadczeniach przekazanych wychowawcom świetlicy podlegają ochronie danych osobowych obowiązującej w Szkole. Szkoła jest Administratorem ww. danych, które będą wykorzystane tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas opieki nad dzieckiem w czasie zajęć świetlicowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do celów związanych z procesem opiekuńczo – wychowawczym w świetlicy SP nr 27 w Katowicach. Wszelkich zmian dotyczących ww. danych można dokonać w formie pisemnej u wychowawcy świetlicy.

 6. Informacje świetlicowe ogólne dla uczniów, rodziców, nauczycieli znajdują się na galerii „Świetlik”, a dla poszczególnych grup przy salach świetlicowych, klasach oraz na tablicy przy wejściu do szkoły, a także na stronie szkoły (w zakładce Dla Rodziców/Świetlica).

 7. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku.