ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

– Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 27. Decyzją Prezydenta Miasta Katowice zostaje wydłużony termin składania wniosku z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 – Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 838/2020 z dnia 18 marca 2020 roku.
Link do elektronicznej rekrutacji: http://katowice.nabory.pl

   W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski i zgłoszenia w wersji papierowej do oddziałów zerowych można przesyłać pocztą na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego) lub przekazać w okienku na portierni szkoły w godzinach 8:00-14:00 oraz między 21:15-21:45 w szczelnie zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem: Istnieje również możliwość wysłania skanu wniosku na adres  e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl

I

REKRUTACJA 2020/21- ODDZIAŁ ZEROWY   UWAGA  WAŻNE!!! Na wniosku muszą się znaleźć podpisy obojga rodziców.

 

HARMONOGRAM NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. od 9 marca 2020 roku do 13 marca 2020 roku

 

 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16.03.2020 roku od godz. 9.oo do 27.03.2020 roku do godz.15.00

 

 

 

od 06.07.2020 roku od 9.00 do 9.07.2020 roku godz.15.00

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo Oświatowe

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 23.03.2020 roku od 8.00 do 31.03.2020 roku do godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04 2020 roku o godz. 15.00

od 08.07.2020 roku od godz. 8.00do 13.07.2020 roku do godz.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07.2020 roku o godz. 13.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

 

od 20.04.2020 roku od godz.9.00 do 27.04.2020 r.do 15.00

 

 

 

 

od 27.07.2020 roku od godz.13.00 do 30.07.2020 roku do godz. 15

 

 

6. Podanie  o publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 4.05.2020 roku o godz. 9.00 3.08.2020 roku o godz.9.00

KRYTERIA