ŚWIETLICA

Procedura pracy świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 27
im. prof. Wł. Szafera w Katowicach
sporządzona na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN
obowiązująca od 01 września 2021 r.

Organizacja opieki uczniów w świetlicy szkolnej.

1. Z opieki świetlicowej mogą korzystać jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych opiekunowie są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka, które do tego czasu będzie przebywało w izolatce.
3. Świetlica szkolna czynna jest w godz.6.00 – 17.00.
4. Wychowawcy świetlicy wraz z uczniami przebywają w wyznaczonej, regularnie wietrzonej sali.
5. Do grupy przyporządkowani są ci sami uczniowie.
6. Zajęcia organizowane są w sposób minimalizujący kontakt poszczególnych grup, a w czasie zajęć ograniczone są aktywności wymagające nadmiernego kontaktu uczniów.
7. W miarę możliwości zajęcia będą organizowane na świeżym powietrzu, korzystając z przeznaczonych do tego miejsc na terenie szkoły (miasteczko rowerowe lub dostępne boiska sportowe na terenie szkoły – klasy 1-3; przedszkolny plac zabaw – oddziały przedszkolne). W związku tym dzieci powinny mieć strój adekwatny do pogody i pory roku (w szczególności: zimą – zimowe buty, szalik, rękawice; jesienią i wiosną – czapkę chroniącą przed słońcem).
8. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów, posiadać niezbędne do zajęć przybory i powinien być zaopatrzony w wystarczające ilości jedzenia i picia.
9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów.
10. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów, nie pożyczają sobie ich i nie zamieniają się zabawkami.
11. Uczeń po przyjściu do świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu świetlicy i Kontraktu świetlicowego, zasad bezpieczeństwa i higieny, korzystania ze zbiorów i sprzętu świetlicy zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosowania się do zaleceń wychowawcy.
12. Należy przypominać uczniom o zasadach higieny osobistej (zasłanianiu ust i nosa w czasie kaszlu/kichania) oraz regularnym myciu rąk wodą z mydłem, zgodnie z wytycznymi (po zgłoszeniu się do świetlicy, każdorazowo po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami oraz po powrocie z podwórka uczniowi).
13. Pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt sportowy uczniom wydaje wychowawca.
14. W czasie zajęć należy wykorzystywać jedynie pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt sportowy nadający się do dezynfekcji lub czyszczenia, ewentualne zostać wyłączone z użytku na czas kwarantanny.
15. Uczniowie zobowiązani są do odkładania pomocy, zabawek i sprzętu sportowego w wyznaczone do tego miejsca, które mogą zostać wykorzystane dopiero po ich dezynfekcji lub czyszczeniu.
16. Środki do dezynfekcji znajdują się pod nadzorem nauczyciela.
17. Uczniowie powinni posiadać zapasowy komplet środków ochrony osobistej (zapasową maseczkę ochronną).
18. Uczniowie klas I-III spożywają obiad w ramach zajęć świetlicowych zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem zasad obowiązujących na jadalni szkolnej w dwóch turach:
• I zmiana -12.00-12:25
• II zmiana -13:00-13:25

Przyprowadzanie uczniów do świetlicy szkolnej.
19. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – stosować środki ochronne: osłona ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki;
• opiekunowie powinni ograniczyć czas przebywania w szkole do niezbędnego minimum.
20. Uczniowie i ich opiekunowie zobowiązani są do korzystania jedynie z wyznaczonych i opisanych dla nich wejść do szkoły.
21. Szkoła przyjmuje uczniów w godzinach rozpoczęcia pracy świetlicy szkolnej, czyli od godz. 6:00. Zajęcia poranne w świetlicy dla uczniów klas od godz. 6:00 do 7:40, dla uczniów oddziałów „0” od godziny 6:00 do 7:55.
22. Uczniowie zgłaszają się do świetlicy porannej w godzinach 6:00 – 7:30, pod nadzorem opiekuna, po zmianie obuwia oraz zdjęciu nakrycia wierzchniego w wyznaczonych do tego miejscach. Uczeń znajduję się pod opieką wychowawcy świetlicy od momentu zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy i zanotowania jego obecności.
23. W godzinach porannych od godziny 7:30 opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.

Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej
24. Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców/prawnych opiekunów lub pisemnie przez nich upoważnione osoby, najpóźniej do godziny 17:00.
25. Rodzice/opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione mogą wchodzić do szkoły i osobiście odbierać dzieci ze świetlicy od godziny 13:50.
26. Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej odbywa się z zachowaniem analogicznych zasad jak w przypadku odprowadzania dzieci do świetlicy porannej:
• 1 opiekun po dziecko/dzieci;
• zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły min. 1,5 m;
• opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki;
• opiekunowie powinni ograniczyć czas przebywania w szkole do niezbędnego minimum.
27. Opiekunowie w celu odebrania dziecka udają się bezpośrednio do sali, w której przebywa dziecko (zgodnie z harmonogramem dostępnym również przy wejściu do szkoły na galerii świetlicowej).
28. Opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy z zachowaniem zasad dystansu społecznego nie wchodząc do sali, w której prowadzone są zajęcia.
29. Nauczyciel przekazuje ucznia po zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej tylko osobie uprawnionej, zgodnie z upoważnieniem w Karcie zapisu do świetlicy.
30. Po przebraniu się uczeń i opiekun bezzwłocznie opuszają szkołę.

Na wypadek znalezienia się szkoły w strefie żółtej/czerwonej:
1. Może zostać ograniczona liczba uczniów korzystających ze świetlicy z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisu dla dzieci pracowników służb mundurowych, pracowników medycznych i pracowników produkcji zgodnie z wytycznymi.

karta zapisu do świetlicy klasy 1-3 – tutaj

karta zapisu do świetlicy oddziały przedszkolne – tutaj