PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE SZKOŁY

 

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. PROF. WŁ. SZAFERA W KATOWICACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. ( U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681)
 2. Ustawa Karta Nauczyciela ( U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 , poz. 2140)

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 27 im. prof. Wł. Szafera w Katowicach zacznie obowiązywać procedura przebywania Rodziców/Prawnych Opiekunów/Członków Rodziny Ucznia oraz osób obcych na terenie placówki.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z przedstawicielami Rady Rodziców oraz Rady Szkoły zatwierdziła zasady przebywania Rodziców/Prawnych Opiekunów/Członków Rodziny Ucznia oraz osób obcych na terenie placówki.

 1. Każdy, kto nie jest aktualnie Uczniem, Nauczycielem, Pracownikiem szkoły lub Rodzicem/Prawnym Opiekunem/Członkiem Rodziny Ucznia, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.
 2. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi wejść/wyjść swoje imię i nazwisko oraz wskazać pracownikowi szkoły cel swojej wizyty.
 3. Rodzice/Prawni Opiekunowie/Członkowie rodziny ucznia Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach mają obowiązek przed wejściem do szkoły przyłożyć do czytnika kartę magnetyczną, która uprawnia do wejścia na teren placówki. W przypadku braku ww. karty, osoby powinny się wpisać do zeszytu wejść.
 4. Obcy obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego, ważnego powodu.
 5. Rodzice/Prawni Opiekunowie/Członkowie rodziny ucznia Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach mogą przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej do tego celu Strefie Rodzica, która znajduje się w przyziemiu budynku w oznaczonym miejscu.
 6. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. Zabronione jest poruszanie się Rodziców/Prawnych Opiekunów/Członków rodzin ucznia po szkole w czasie trwania zajęć. Aula szkolna nie jest miejscem oczekiwania na dziecko.
 7. W okresie do 15 września każdego roku szkolnego, ustala się tzw. „Okres Adaptacyjny”, w trakcie którego Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do szatni, Sali lekcyjnej lub świetlicy klas pierwszych. Po tym okresie obowiązują zasady określone w pkt.5
 8. Dzieci z oddziałów przedszkolnych – zerówek odprowadzane są przez Rodziców/Prawnych Opiekunów bezpośrednio pod salę zajęć i przekazują dzieci nauczycielowi oddziału.
 9. Rodzic/Opiekun Prawny po przekazaniu dziecka nauczycielowi, zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić teren szkoły.
 10. Odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się analogicznie, jak ich przeprowadzanie.
 11. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej.
 12. Przyprowadzanie dzieci do świetlicy szkolnej rano w godzinach 6.00-7.50:

– Rodzic/Prawny Opiekun żegna się z dzieckiem w „Strefie dla Rodzica”; uczeń samodzielnie udaje się do szatni lub bezpośrednio do świetlicy.

 1. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej:

– Rodzic/Prawny Opiekun lub osoba upoważniona osobiście odbiera dziecko ze świetlicy po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie nauczyciela świetlicy w celu odnotowania jego wyjścia.

 1. Na prośbę pracownika szkoły/nauczyciela, osoba wchodząca do budynku może zostać poproszona o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Rodzice/Prawni Opiekunowie nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć. Nauczyciel nie będzie przeprowadzał rozmów indywidualnych z Rodzicem/Prawnym Opiekunem w trakcie trwania lekcji, innych zajęć dodatkowych oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.
 3. Rodzice/Prawni Opiekunowie/Członkowie Rodziny oraz osoby obce mają zakaz wchodzenia na teren stołówki szkolnej oraz toalet dziecięcych.
 4. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zajęć zorganizowanych dla nich zajęć. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne odpowiadają organizatorzy tych zajęć.
 5. Rozmowy Rodziców/Prawnych Opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.
 6. W przypadkach uzasadnionych Rodzice/Prawni Opiekunowie mający potrzebę pilnego i nie umówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/wychowawcą, zgłaszają się do sekretariatu szkoły.