PROCEDURA PRZYJĘCIA

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 IM. PROF. WŁ. SZAFERA

W KATOWICACH

 1. Przyprowadzanie dzieci do świetlicy szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / opiekunowie.
 2. Szkoła przyjmuje dzieci w godzinach rozpoczęcia pracy świetlicy szkolnej, czyli od godz. 6.00. Zajęcia poranne w świetlicy dla uczniów – klas trwają od godz. 6.00 do 7.45, a – dla oddziałów „0” od godz. 6.00 do 7.55.
 3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są przez rodziców lub opiekunów do sal zbiorczych porannych – dla klas (od pn. – czw. sala 017, pt. sala 016), dla oddziałów „0” (od pn. do pt. sala 117).
 4. Rodzice / opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 5. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do wychowawcy celem odnotowania jego obecności na liście.
 6. W przypadku gdy rodzice / opiekunowie zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka do świetlicy szkolnej.
 7. Dzieci poniżej 7 roku życia przyprowadzane są do świetlicy osobiście przez rodziców / opiekunów (pełnoletnich).
 1. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej.
 1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia nauczycielowi odbioru swojego dziecka.
 2. Nauczyciel wydaje dziecko po osobistym zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej dziecko zgodnie z zapisem w karcie zapisu lub upoważnieniu zgodnie z listą osób uprawnionych do jego odbioru.
 3. W przypadku kiedy dziecko ma zostać odebrane przez inną osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne podpisane przez rodziców / opiekunów. Gdy upoważnienie znajduje się

w zeszycie korespondencji ucznia i nie ma możliwości jego skserowania, zeszyt pozostaje w świetlicy do następnego dnia.

 1. Uczeń może wyjść sam ze świetlicy tylko wtedy gdy istnieje taki zapis na karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej oraz w oświadczeniu ze zgodą o samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy szkolnej z zapisem o pełnej odpowiedzialności za wyjście dziecka (z datą, godziną wyjścia i podpisem rodzica / opiekuna).

Załącznik nr 1 Karta zapisu do świetlicy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

 1. Uczeń wychodząc ze świetlicy podchodzi do wychowawcy celem odnotowania wyjścia samodzielnego lub zgłoszenia kto je odbiera.
 2. Dziecko, które jest odebrane ze świetlicy nie może być powtórnie przyjęte w tym samym dniu.
 3. Dzieci oddziałów „0” odbierani są wyłącznie przez rodziców / opiekunów lub inne osoby pełnoletnie (wg upoważnienia na piśmie).
 4. Świetlica szkolna jest czynna do godz. 17.00 dla uczniów klas oraz dzieci oddziałów „0”. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
 5. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 6. Rodzice / opiekunowie po odebraniu dziecka ze świetlicy szkolnej przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywa na terenie szkoły.
 7. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe w trakcie trwania zajęć świetlicowych są wydawane wyłącznie osobom prowadzącym dane zajęcia na podstawie zgody pisemnej (karty upoważnienia do odbioru dziecka na zajęcia dodatkowe) wypisanej przez rodziców / opiekunów.

Załącznik nr 3 Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe

 1. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odbierają ze świetlicy dziecka do godz. 17.00 wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami telefonicznie oraz ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.
 2. W sytuacji kiedy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, opiekunami, osobami wskazanymi do odbioru dziecka informuje o tym Dyrektora szkoły, kierownika świetlicy. Dyrektor może powiadomić Policję.
 3. W przypadku gdy u osoby odbierającej dziecko ze świetlicy zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wychowawca świetlicy ma prawo niezwłocznie wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka. Jeśli jest to niemożliwe wzywa Dyrektora szkoły, który powiadamia Policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia oraz podjętych działań.
 4. Pozostałe procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej znajdują się w regulaminie świetlicy szkolnej.

Załącznik nr 4 Regulamin świetlicy szkolnej

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Karta zapisu dziecka do świetlicy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe

Załącznik nr 4 – Regulamin świetlicy szkolnej

Załącznik nr 5  – Oświadczenie 2